Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Kampanja Bieb Bieb

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

  Deskrizzjoni ta l-oggett Daqs Prezz Prezz jekk jintbaghat bil-posta

Ktieb ippubblikat min Lorna Vassallo mniehdi nhar l-4 ta' Novembru 2006 A5 Lm1

Jingabar mill-Kwartieri wara li jkun intbaghat cekk. Jista jintbghat ukoll bil-posta.

Bookmark ta Lorna Vassallo 22.5cm x7.5cm Xejn

Jinbaghat self-addressed envelope mit-twal bil-bolla

Kollezzjonti ta l-Artikli kollha bil-Malti bqoxra hoxna / rqiqa 300 Artiklu Jigi stabbilit fkaz ta talba  
  Collection of all English articles Hard-bound/ soft-bound 25 articles To be established upon demand  
  Traduzzjoni bil-Malti ta artikli miktubin originarjament bl-Ingliz (800 kelma+) / Lm4  
  Translation of articles originally written in Maltese into the English language (500+) / Lm2.50c  

Regolamenti Konkorsi / Regulations of Competitions / / To be picked up from Headquarters Reception for people not having internet facility

Biljetti ghall-Produzzjoni Teatrali

 

/ LM1.50c (quddiem tat-teatru) jew LM2 (wara) "Il-Programm Televiziv" - 4 ta' Novembru - Kwartieri Generali

Maktur tal-Malta Labour Party Kbir Lm3 Jingabar mill-Kwartieri wara li jintbaghat cekk
  Brochures Promozzjonali tal-passat tal-Partit ecc. / / Jingabru mill-Kwartieri
Kotba mahrugin/mibjughin mis-Sensiela Kotba Socjalisti (SKS) / / Jingabru mill-Kwartieri u jsir dak il-hin stess
  CD Doppja ta' Marci Brijjuzi mill-Banda tal-Partit Laburista 22 Marc LM5 Jingabru mill-Kwartieri wara li jkun intbaghat cekk
  Kasett ta' Marci Brijjuzi mill-Banda tal-Partit Laburista / LM3 Jingabru mill-Kwartieri wara li jkun intbaghat cekk

L-oggetti li jidhru hawnhekk jistghu jigu ordnati bl-internet u wara jintbaghat cekk bil-posta indirizzat lil Lorna Vassallo, 3, Triq il-Kbir, Mgarr, Malta.  Fil-kaz ta' oggetti Persuni li ordnaw dawn l-oggetti jistghu mbaghad jigbru l-oggetti ordnati mir-Reception tal-Kwartieri Generali tal-Partit Laburista - Hamrun.  Jekk huwa iktar konvenjenti jew fejn jidhlu persuni li ma jsuqux, anzjani, bi bzonnijiet specjali kif ukoll dawk li juru x-xewqa li jiltaqghu mieghi, jistghu jsiru arrangamenti ohra sabiex immur id-dar taghhom.  Persuni li jordnaw oggetti mhux bilfors ikunu minn fuq id-distretti li ser nikkontesta fihom.

Any objects showing above can be ordered by internet a check addressed to Lorna Vassallo being later sent by Post to Lorna Vassallo, 3, High Street, Mgarr, Malta.  In case of objects that cannot be sent by post these are to be picked up from the Malta Labour Party Headquarters Reception - Hamrun. If it is more convenient for the person ordering material or in case of persons without their own transport, elderly, with special needs and any persons who would preferably meet me personally a home visit can be arranged.  People ordering material are not to be restricted to people residing in the electoral districts where I will be contesting the general election.

Il-prezzijiet li jidhru hawn fuq ma jinkludu ebda kummissjoni u huma l-istess daqslikieku wiehed kellu jordnahom mill-Kwartieri.  L-oggetti huma offruti bhala servizz.

All prices quoted above do not include any commission and are the same as would have to be paid were the objects to be bought from Labour Party Headquarters.  Such objects are offer in order to render a service.

Gbir mill-Kwartieri / Headquarters Reception : Cempel / Phone 21249900
Biex tara jekk l-oggett hux hemm u ftiehem hin mar-receptionist /to check whether object has been delivered and agree on time with receptionist

Lorna Vassallo tista' tigi kkuntattjata fuq 79443906 / 21330654 ghal iktar informazzjoni
Lorna Vassallo can be reached on 79443906 / 21330654 for further information

Dettalji tal-Persuna li qed tordna / Details of Person making order

 

Isem/Name
Indirizz/Address
Tel No
Mobile No
E-Mail Address
Oggetti Ordnati/ Objects Ordered
Nru. tac-Cekk/ Cheque No.*
Data tac-Cekk/ Cheque Date*
Jekk ic-cekk mhux fuq isem min ordna ikteb isem tal-persuna l-ohra hawn
 

  * mhux bilfors jimtlew / not always to be included