Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

 

 

 

 

Mistoqsija

Taqbel li gvern nazzjonalista mexa tajjeb mas-sidien tal-Qasam tas-Snajja' ta' Ta' Qali?

 

Iva Le
   
Name:
E-Mail:
Kumment:
:
 

Mistoqsijiet tal-Passat:

  • Sirna nafu li zghazagh u nies li resqu ghat-testijiet tal-Licenzja tas-Sewqan gew imgieghla jhallsu biex jghaddu minn dan it-test.  Issa hareg ukoll illi gew imhallsa somom sostanzjali ta' flus biex jinkisbu licenzji ghad-dghajjes.  Dan kollu gie ppruvat mill-Qorti.  Tahseb li ghad baqa' skandli simili bhal dawn li ghadna ma nafux bihom?

 

  • Taqbel li l-progettazzjonijiet ta' nfiq u ta' dhul ta' gvern nazzjonalista mhabbra fil-Bagit 2008  ser jinzammu?

 

  • Taqbel li gvern nazzjonalista ser ihallas il-flus imwieghda lil tal-garr tal-funerali li wasslet ghat-tmiem ta' l-'istrajk' ftit gimghat ilu?