Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

Jekk trid tikuntattja lil Lorna Vassallo fuq xoghol legali, attivitajiet politici jew ragunijiet ohra, jew jekk trid tibgħat xi kumment ġenerali fuq l-website taghha jekk jogħoġbok imla l-formola li ssib hawn taħt.

Kull kumment huwa apprezzat.

Isem:
E-Mail:
Mobile:
Suggett:
Kumment:
Trid li ismek jidher fuq l-website? Iva, Irrid
 

 STATISTIKA

Dawn huma xi ftit mill-messaggi li ntbaghtu mill-vizitaturi. Lorna Vassallo zzomm id-dritt li teditja l-messaggi ghal kwalunkwe raguni ghaliha valida..

These are some of the messages received by visitors.  Lorna Vassallo retains the right to edit messages for any reason she deems plausible.

 

28

Date:        18 August 2006
Time:        07:54:00

 

Hi Dear

Well, it´s difficult to believe that fabulous politician is the same
girl, who I met in Helsinki. You have a fine career.

I hope that one day you will again visit in Finland.

Best wishes, Ari

Ari Sirén
Records Management Manager
UPM
Valkeakoski

 

27

 

Date:        18 July 2006
Time:        10:33

 

Lorna, obviously Daphne is jealous.  Tinsiex … il-musmar il-gdid jaqla’ l-qadim. 

 26

Date:        01 June 2006
Time:        07:42:03

Kumment:

 

Mara sabiha u intelligenti! Nammetti li l-ewwel darba li qrajt artiklu tieghek fuq gazzetta lokali u dhalt nara iktar dettalji fuq is-sit tieghek. Ibqa sejra hekk. Awguri ghall-istudji tieghek.

--

James

 

. K

25

 

Date:        09 June 2006
Time:        04:35:28

Kumment:

Prosit tal-websajt u nistednukom tidhlu fil-websajt taghna fuq www.geocities.com/mlpsantalucija
VIVA L-LEJBER!

 

MLP SANTA LUCIJA

 

 u

24

 

Date:        03 June 2006
Time:        14:54:46

Kumment:

Prosit Lorna, websajt veerament rikka. Ma ninsa qatt is-sapport u l-ghajnuna li tajtni fi zminijiet difficli f'hajti. Napprezza wkoll il-kontribut tieghek u x-xoghol li taghmel ghal Malta u ghall-Partit Laburista.
Inselli ghalik hafna u ghal darb'ohra grazzi minn qalbi.

 

Lina

 

23

Date:        02 June 2006
Time:        01:24:30

Kumment:

04

L-ewwel haga nixtieq nghidlek proset hafna tal-website www.lornavassallo.com vera sabiha. Biex nghidlek anke inti tidher simaptika hafna. …. Vera sabiha immens l-website good luck.

 

Lisap

 

 

 

22

Date:        04 May 2006
Time:        08:24:30

Kumment:

prosit u viva l-Labour. Maqghudin.

 

Sammy Meilaq

 

 

21

Date:        04 May 2006
Time:        08:22:28

Kumment:

Well done on your website from the members of the Berlin SDP youth section!

 

Answer: Vielen Dank!

 

20

Date:        04 May 2006
Time:        04:31:26

 
Prosit!!!
A very interesting and informative website - done so professionally!
Nahseb li dan mod iehor modern kif tidhol fid-djar u "tkellem" lic-cittadini bla ma "tiskomodahom"! May it be a re-launch of a young person who can validly contribute to local way of thinking and... appreciate it!

 

 

19

2nd May 2006  11.04 AM

 

Bongu Lorna

 

Bil-haqq PROSIT tal-Website u nixtieqlek kull risq. M¹hemmx xi nzid aktar ma¹ dawk il-kummenti  sbieh li qlajt fuq il-website. PROSIT u PROSIT

 

Sahha u Grazzi

GUIDO

Union Press

 

18

 

Date:        28 April 2006
Time:        13:08:06

Kumment:

Well done for your website & goodluck, from your friends at the ex-adelaide cini staff room

 

Marco Meli

 

 

17

 

27th April 2006 1:27:31

 

I was quite surprised by the professionalism of the site. I congrat you on that, ensure that you have english in all of your site as well, or you will limit yourself.
Regards
Charles

(Australia)

 

ANSWER : Having most of the sections and titles translated to English is one of the aims.  However, visitors have to enjoy titles in the beautiful Maltese language for the time being.  Thanks to a number of helpers the site is updated almost everyday and it is a very large site – especially were articles are concerned.  English titles will definitely be put in in the future … and a lot, lot more.  Thanks for the nice comments

 

 

16

 

25th April 15:09

 

… Prosit xbin, veru tajba u nteressanti. Keep it up

 

Gino

 

 

15

Date:        25 April 2006
Time:        13:44:52

Kumment:

Hi Lorna Vera proset tal-Website. L-vera sabiha. L-artikli ukoll vera interessanti. Nahseb jekk izzid aktar ritratti ahjar. Proset vera Proset.

Rgds
Mario

 

14

Date:        25 April 2006
Time:        12:12:03

Kumment:

Prosit Lorna.  …. Ghogobni il-website, prosit ghal darba ohra..

 

Walid

 

13

Date:        25 April 2006
Time:        07:42:31

Kumment:

Prosit tas-sit li hloqt u nawguralek ta din l-idejatieghek.
Ippruvajt li nibghat b-e-mail il-pagna tieghek,l-awstralja u pajjizi ohra, pero ma sibtx kif ghandhom il-gazetti ez_  E-Mail to.
Forsi ukun possibli xi darba, u fimtek dwar il-bidu u d-diffikultajiet li semmejtli fl-e-mail ahharija.
Tislijiet,
Dominic Pantelleresco
Gzira

 

12

24th April 2006 12 : 19

 

hi lorna

 

well done for the website it is a means to keep you contact with every1

can i give small advice do a little biography about yourself

it will help new visitors to get to know you

 

ANSWER: SEE PROFIL BELOW PHOTO ON HOMEPAGE

 

11

24th April 2006 10:01

 

interessanti....... nahseb ghad trid timliha hux?

 

TWEGIBA : IVA FIS-SIT GHAD BAQA’ HAFNA NFORMAZZJONI LI TRID TIMTELA SPECJALMENT FL-ARTIKLI U ATTIVITAJIET

 

tislijiet

Philip Borg

 

10

24th April 2006 11: 32

 

Nice front page. Pity about the label of Labour.. Makes it very limited to those keen supporters and your pending enemies.

 

Regards

Charles

(Australia)

 

9

24th April 2006 14:14

 

Ghaziza Dotoressa Lorna,

 

Nirringrazzjak, u nawguralek dwar li ser tibda il-kuntatti tieghek permezz tal-Web-site.

 ….

Jiena nissuggerilek li ma’ l-arma tal-MLP. tibda tidher u tperper l-arma ta Malta, u jekk jista’ jkun dik tar-Repubblika, li hi is-simbolu tax-xoghol, li illum huwa daqstant skars, anzi minn dak shih, sar bicca ( part-time, minflok dak full-time ), u jekk tista ukoll jinstema fil-" background " l-Innu Malti ", u tkun int unika li taghmel dan, u nassigurak li kullhadd jibda jitkellem dwar dan, u issir hafna aktar popolari.

 

Jekk dan ma jsirx, jiena xorta naprezza kitbietek u ma nwarbek qatt, ghax l-argumenti tieghek huma sodi daqs l-azzar.

 

Tislijiet u Awguri minn qalbi,

 

Dominic N Pantalleresco

Gzira 

8

24th April 2006 18:46

 

 

Congratulations lorna on the inauguration of your website …. When i return,hopefully your website would have been fully constructed!

 

Take care and good luck.

 

 

Emmy  Bezzina

7

 

Date:        24 April 2006
Time:        04:48:59

S1:

PROSIT HAFNA TAL-WEBSITE.  GREAT!

 

Mario

 

6

 

Date:        24 April 2006
Time:        08:45:34

 

Website tajba hafna, bomba!


Nawguralek l-isbah successi u dak kollu li tixtieq qalbek isir realta`.

 

Toni

 

­­­­­­­­­­­­­­­
5

 

Date:        24 April 2006
Time:        04:48:59

 

Prosit x'site ghamilt...

 
Nawguralek kull success ghax-xoghol siewi illi ilek taghmel dawn is-snin kolla...kellu bzonn haw iktar nies dedikati bhalek

 

Daniel

 

4

Date:        24 April 2006
Time:        09:58:05

 

Prosit Xbin!

 

Website bomba!

 

You're one talented lady!

 

Keep it up!

 

David Pace

 

3

 21st April 2006 14 : 45

 

Ghaziza Lorna,

 

Tabilhaqq website ferm interessanti!

Mimlija daqs bajda b'taghrif ingenerali! 

Xoghlijiet ta' kitbiet politici li fihom jispikkaw l-aktar elementi progressivi, u li jaghtu stampa cara ta' kif ghandu jitmexxa pajjizna fis-snin li gejjin; b'politika moderna laburista: politika bla tidwir mal-lewza; bla loghob bil-bzallu; bla kliem imsejjes fuq l-utopja; bla tlellix ta' fantasija; bla GIDEB U QERQ: kif ic-cittadini Maltin u Ghawdxin, disgrazzjatament, draw jisimghu ir-rettorika ta' kliem fieragh u ma jinftiehemx; bla ma fih neskata melh, tul dawn is-snin kollha ta' hakma nazzjonalista!

Xoghlijiet ohrajn artistici li huma miktubin b'pinna mexxejja u mirqumin bl-aktar mod professjonali, u li jaghmlu gieh qatigh 'il-letteratura maltija, huma n-novelli mnesslin mill-pinna leggera tieghek!

Hidma bla waqfien!

Hidma bla ma taf x'inhu serhan!

Hidma ta' esperjenza mzejna bil-qlubija u d-determinazzjoni ghall-ghajxien ahjar ta' poplu, ta' gens wiehed: Malti u Ghawdxi!

Kullana ta' hidmiet b'rizq il-kawza tal-haddiema; il-kawza tal-pensjonanti; il-kawza tal-batuti, il-kawza ghall-emancipazzjoni tal-mara maltija; il-kawza ghall-harsien tal-helsien ta' pajjizna u hafna ohrajn.

 

Il-Mulej izomm idU dejjem fuqek f'din hidmietek b'rizq gensna haddiem!

 

AWGURI u L-ISBAH XEWQAT!

 

Is-sliem,

 

Tony Cordina

 

 

2

20th April 2006 18:42

 

awguri.

 

Desmond Zammit Marmara

 

 

 

1

20th April 2006 18:25

 

Cool Homepage! Respekt!!!
Besonders die Bilder:-)

 

Andreas Schneider

Germany