Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

Minbarra l-artikli regolari taghha giet li jinholoq il-bzonn ili xorta jinkitbu ittri lill- Editur jew bhala twegiba ghal kummenti li jkunu saru fuq artiklu partikulari, jew minhabba suggetti kurrenti ohra. Lorna kitbet ukoll ittri lill-Editur f'isem persuni li javicinawha ghal dan l-iskop. Ghalhekk qarrejja huma imhegga jidhlu hawn u jibghatu l-kummenti taghhom.

Nru. Tip ta' Korrispondenza Indirizzata lil Data Suggett
1 Ittra lill-Editur Orizzont 14 ta' Ottubru 2007 Gwardjani Lokali
         
         

 

Wahda mill-problemi komuni hafna li jiltaqa' maghha l-elettorat f'kaz ta' diffikulta' hija li ma jkunx jaf ezatt liema Dipartiment jew Entita ohra jkun irrid jindirizza. F'din is-sezzjoni jidhru xi ittri li ntbaghtu f'isem haddiehor, wara li jkun inkiseb il-permess taghhom u wara li jkunu tnehhew l-ismijiet, jekk dan ikun mitlub mill-persuna involuta.  Lorna taghmel dan bhala parti minn xoghlha ta' Prokuratur Legali kif ukoll bhala parti mis-servizzi li thoss li ghandha toffri lill-elettorat.

 

Nru. Tip ta' Korrispondenza Indirizzata lil Data Suggett
1 Ittra Kunsill Lokali Msida 1 t’Awwissu 2005 Triq it-Torri Msida
2 Ittra Kunsill Lokali Mellieha 21 ta' Dicembru 2006 Dar dizabitata fil-Mellieha
3 Ittra Kunsill Lokali San Pawl il-Bahar Marzu 2007 Ilmenti minn Residenti
4 Ittra Kunsill Lokali San Pawl il-Bahar 1 ta' Lulju 2007 Fuq Reserved Parking
5 Ittra Persuna Privata 12 ta' Lulju 2007 Fuq Politika dwar Haddiema li Jahdmu ghal rashom - Partit Laburista
6 Ittra Onor. Carmelo Abela kelliemi Edukazzjoni 14 ta' Ottubru 2007 Nuqqas ta' Klassi tal-Kompjuter
7 Ittra Persuni Privati 30 ta'  Ottubru 2007 Test tad-Dyslexia